Betula pendula

Rośliny krajowe


Są to rośliny dziko rosnące w Polsce, a ze względu na swe piękno uprawiane w naszych ogrodach.

Wiele z tych roślin tak bardzo czaruje nas swym urokiem, że odruchowo chcielibyśmy je mieć dla siebie. Musimy jednak pamiętać, że te najpiękniejsze są już tak wytępione przez człowieka, że wymagają ścisłej ochrony prawnej.

Reguluje to Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Zgodnie z tym rozporządzeniem istnieje szereg zakazów i nakazów dotyczących roślin chronionych:

W stosunku do gatunków chronionych wprowadza się następujące zakazy:
 1. zrywania, niszczenia i uszkadzania;
 2. niszczenia ich siedlisk i ostoi;
 3. dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w  ostojach;
 4. pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów gatunków;
 5. zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
 6. wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.
Sposoby ochrony gatunków
 1. zabezpieczaniu ostoi i stanowisk roślin przed zagrożeniami zewnętrznymi;
 2. wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, w szczególności:
  • utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
  • utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
  • utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
  • koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,
  • wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,
  • regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
 3. wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
 4. obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
 5. zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
 6. zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ;
 7. przywracaniu roślin z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
 8. przenoszeniu roślin zagrożonych na nowe stanowiska;
 9. edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
 10. prowadzeniu upraw roślin należących do gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;
 11. promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.
Fritillaria meleagris - szachownica kostkowata
Fritillaria meleagris – szachownica kostkowata
1
Rośliny ozdobne